دانلود بازی درسی و محتوای هوشمند آموزشی جدید ریاضی دوم دبستان کسر و احتمال

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی اول دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم اول دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی دوم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم دوم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی سوم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم سوم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی چهارم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم چهارم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی پنجم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم پنجم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی ششم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم ششم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی اول متوسطه1 (هفتم)

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم اول متوسطه1 (هفتم)

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی اول دبستان

 

آزمون های فصل (1 تا 10)

شمارش و الگویابی

 

شمارش و الگویابی (2)

مفاهیم جمع و الگویابی

شمارش چوب خطی

و الگویابی

شمارش 1 تا 5

الگوهای شطرنجی

معرفی عدد 1 و 2

مربع های شگفت انگیز

عدد 3 و 4

اندازه گیری

معرفی عدد 5

و تقارن

معرفی عدد 5

و تقارن (2)

آزمون فصل (10)

ریاضی اول دبستان

مفهوم عدد 6 و 7

و تقارن

مفهوم عدد 6 و 7 و تقارن (2)

آزمون فصل11و12 ریاضی اول دبستان

مفهوم عدد 8 شمارش و الگویابی

مقایسه اعداد معرفی عدد 9

مقایسه اعداد معرفی عدد 9 (2)

آزمون فصل (13) ریاضی اول دبستان

آموزش عدد 10 جمع های ترکیبی

آزمون های فصل (13) ریاضی اول دبستان (2)

مفهوم جمع و آموزش عدد 10

مفهوم جمع و جمع های ترکیبی

مفهوم جمع آموزش عدد 10

آزمون فصل14تا17 ریاضی اول دبستان

نماد تفریق عبارت تفریق

عبارت تفریق جمع سه جمله ای

نماد 11 تا 19 معرفی محور

معرفی محور جمع های ترکیبی

مفهوم عدد و نماد 11 تا 19

آزمون فصل (17) ریاضی اول دبستان

جمع و تفریق روی محور

آزمون فصل18و19 ریاضی اول دبستان

آزمون فصل18و19 ریاضی اول دبستان 2

شمارش دو تا دو تا اندازه گیری

الگو های 10تایی و حل مسئله

الگو های 10تایی و مقایسه اعداد

آزمون فصل (20) ریاضی اول دبستان

ارزش مکانی و شمارش 5 تا 5 تا

آزمون فصل (21) ریاضی اول دبستان

/ 0 نظر / 16 بازدید