دانلود بسته های آموزشی علوم چهارم دبستان

 


آزمون های فصل

غذاسازان بزرگ

غذاسازان بزرگ

 

آزمون فصل گیاهان

موجودات پر ارزش علوم

غذاسازان بزرگ (2)

 

آزمون فصل مهارت ها

ساختمان بدن موجودات

ساختمان موجودات زنده

 

آزمون های فصل

جانوران بی مهره

جانوران بی مهره

 

جانوران بی مهره (2)

 

آزمون فصل مخلوط ها

و نور و بازتابش

مخلوط ها

 

مخلوط ها (2)

 

نور و بازتابش

 

نور و بازتابش (2)

 

آزمون فصل های

الکتریسیته و آهنربا

الکتریسیته

 

آهنربا

 

آزمون فصل سنگ ها و

زمین و همسایه های آن

زمین و همسایه‌های آن

 

آزمون های فصل

دستگاه تنفس

دستگاه تنفس

 

آزمون های فصل

دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون

 

دستگاه گردش خون2

 

گیاهان موجودات

پر ارزش