دانلود بازی درسی و محتوای هوشمند آموزشی جدید ریاضی دوم دبستان آمار و نمودار (2)

دانلود بازی درسی و محتوای هوشمند آموزشی جدید ریاضی دوم دبستان آمار و نمودار (2)

کد : 2027


 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی اول دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم اول دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی دوم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم دوم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی سوم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم سوم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی چهارم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم چهارم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی پنجم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم پنجم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی ششم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم ششم دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی اول متوسطه1 (هفتم)

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم اول متوسطه1 (هفتم)

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی اول دبستان

 

آزمون های فصل

(1 تا 10)

شمارش و الگویابی

 

شمارش و

الگویابی (2)

مفاهیم جمع

و الگویابی

شمارش چوب خطی

و الگویابی

شمارش 1 تا 5

الگوهای شطرنجی

معرفی عدد 1 و 2

مربع های شگفت انگیز

عدد 3 و 4

اندازه گیری

معرفی عدد 5

و تقارن

معرفی عدد 5

و تقارن (2)

آزمون فصل (10)

ریاضی اول دبستان

مفهوم عدد 6 و 7

و تقارن

مفهوم عدد 6 و 7

و تقارن (2)

آزمون فصل11و12

ریاضی اول دبستان

مفهوم عدد 8

شمارش و الگویابی

مقایسه اعداد

معرفی عدد 9

مقایسه اعداد

معرفی عدد 9 (2)

آزمون فصل (13)

ریاضی اول دبستان

آموزش عدد 10

جمع های ترکیبی

آزمون های فصل (13)

ریاضی اول دبستان (2)

مفهوم جمع و

آموزش عدد 10

مفهوم جمع و

جمع های ترکیبی

مفهوم جمع

آموزش عدد 10

آزمون فصل14تا17

ریاضی اول دبستان

نماد تفریق

عبارت تفریق

عبارت تفریق

جمع سه جمله ای

نماد 11 تا 19

معرفی محور

معرفی محور

جمع های ترکیبی

مفهوم عدد و

نماد 11 تا 19

آزمون فصل (17)

ریاضی اول دبستان

جمع و تفریق

روی محور

آزمون فصل18و19

ریاضی اول دبستان

آزمون فصل18و19

ریاضی اول دبستان 2

شمارش دو تا دو تا

اندازه گیری

الگو های 10تایی

و حل مسئله

الگو های 10تایی

و مقایسه اعداد

آزمون فصل (20)

ریاضی اول دبستان

ارزش مکانی و

شمارش 5 تا 5 تا

آزمون فصل (21)

ریاضی اول دبستان

جمع چند جمله ای

تبدیل حروفی به عددی

جمع چند جمله ای

و خواندن ساعت

آزمون فصل22تا25

ریاضی اول دبستان

جمع مضارب 10

حروف نویسی

اشکال هندسی

حل مسئله

اشکال هندسی

حل مسئله (2)

حل مسئله و

آموزش عدد 100

   

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم اول دبستان

 

زنگ علوم

 

آزمون های فصل

زنگ علوم

آزمون های فصل

زنگ علوم (2)

سلام به من نگاه کن

 

سالم باش ،

شاداب باش

آزمون های فصل

سالم باش شاداب باش

سالم باش ،

شاداب باش (2)

دنیای جانوران

 

آزمون های فصل

دنیای جانوران

دنیای جانوران (2)

 

دنیای جانوران (3)

 

دنیای گیاهان

 

آزمون های فصل

دنیای گیاهان

آزمون های فصل

زمین خانه پر آب ما

زمین خانه پر آب ما

 

زمین خانه سنگی ما

زمین خانه خاکی ما

در اطراف ما

هوا وجود دارد

اطراف ما هوا وجود دارد

و دنیای سرد و گرم

دنیای سرد و گرم

 

آهن‌ربای من

 

آزمون فصل های از خانه

تا مدرسه و آهن ربای من

     

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی دوم دبستان

 

عدد و رقم

 

عدد و رقم (2)

 

عدد و رقم (3)

 

آزمون فصل جمع

و تفریق

جمع و تفریق اعداد

2 رقمی

آزمون فصل جمع و

تفریق (2)

جمع و تفریق اعداد

2 رقمی (2)

آزمون فصل

اشکالهندسی

اشکال هندسی

 

اشکال هندسی (2)

 

آزمون فصل عددهای

سه رقمی

عددهای سه رقمی

 

آزمون فصل عددهای

3 رقمی (2)

عددهای سه رقمی (2)

 

آزمون فصل اندازه گیری

 

اندازه گیری

 

اندازه گیری (2)

 

جمع و تفریق عددهای

سه رقمی

جمع و تفریق عددهای

سه رقمی (2)

آزمون فصل کسر و

احتمالو آمار و نمودار

کسر و احتمال

 

آمار و نمودار

 

آمار و نمودار (2)

 

عدد و رقم (4)

 

جمع و تفریق اعداد

2 رقمی (3)

جمع و تفریق اعداد

2 رقمی (4)

جمع و تفریق اعداد

2 رقمی (5)

جمع و تفریق اعداد

2 رقمی (6)

اشکال هندسی (3)

 

عددهای 3 رقمی (3)

 

اندازه گیری (3)

 

جمع و تفریق اعداد

3 رقمی (3)

کسر و احتمال (2)

 

آمار و نمودار (3)

 

   

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم دوم دبستان

 


آزمون فصل (آب و هوای سالم)

و (زندگی ما و گردش زمین)

آب و هوای سالم

 

آزمون های فصل زنگ علوم

 

زندگی ما و گردش زمین

 

آزمون فصل (زندگی ما و گردش زمین)

و (پیام رمز را پیدا کن)

زندگی ما و گردش زمین (2)

 

آزمون فصل پیام رمز را پیدا کن

 

پیام رمز را پیدا کن

 

آزمون فصل اگر تمام شود

و سرگذشت دانه

اگر تمام شود ...

 

سرگذشت دانه

 

سرگذشت دانه (2)

 

آزمون فصل درون آشیانه

ها و من رشد کرده ام

درون آشیانه ها

 

من رشد کرده ام !

 

من رشد کرده ام ! (2)

 

آزمون فصل (برای جشن آماده شویم)

تا (از گذشته تا آینده)

برای جشن آماده شویم

 

   

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی سوم دبستان

 


آزمون فصل الگوها

 

الگوها

 

آزمون فصل

اعداد چهار رقمی

اعداد چهار رقمی

 

الگوها (2)

الگوها (3)

الگوها (4)

الگوها (5)

الگوها (6)

 

آزمون فصل

عددهای کسری

عددهای کسری

 

عددهای کسری2

 

عددهای کسری3

 

عددهای کسری

 

آزمون فصل

ضرب و تقسیم

ضرب و تقسیم

 

آزمون فصل ضرب

و تقسیم (2)

ضرب و تقسیم (2)

 

ضرب و تقسیم (3)

 

ضرب و تقسیم (4)

 

ضرب و تقسیم (5)

 

ضرب و تقسیم (6)

 

آزمون فصل

مساحت و محیط

مساحت و محیط

 

مساحت و محیط (2)

مساحت و محیط (3)

مساحت و محیط (4)

مساحت و محیط (5)

مساحت و محیط (6)

 

آزمون فصل

جمع و تفریق

جمع و تفریق

 

آزمون فصل

جمع و تفریق (2)

جمع و تفریق (2)

جمع و تفریق (3)

جمع و تفریق (4)

جمع و تفریق (5)

آزمون فصل

آمار و احتمال

آمار و احتمال

 

آمار و احتمال2

 

آمار و احتمال3

 

آزمون فصل

آمار و احتمال2

ضرب عددها

 

ضرب عددها2

 

 

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم سوم دبستان

 

خوراکی ها

مواد اطراف ما

نیرو، همه جا

مواد اطراف ما (2)

مواد اطراف ما (3)

درس پنجم

درس هفتم

درس هفتم (2)

نیرو، همه جا (2)

بکارید و ببینید

بکارید و ببینید (2)

بکارید و ببینید (3)

هرکدام جای خود

هرکدام جای خود (2)

   

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی چهارم دبستان

 

عدد نویسی

آزمون عددنویسی

(میلیون)

دبستان عدد

نویسی (2)

هندسه 2

هندسه 2 (2)

 

هندسه 2 (3)

 

هندسه 2 (4)

 

آزمون هندسه محیط تا

نمونه سوالات امتحانی

هندسه 2 (4)

هندسه محیط (2)

آزمون فصل زاویه

زاویه

عدد نویسی

(میلیون)

آزمون عدد نویسی

(میلیون) _2

هندسه‌ی مساحت

 

هندسه‌ی مساحت (2)

 

هندسه‌ی مساحت (3)

کسر متعارفی

کسر متعارفی (2)

کسر متعارفی (3)

کسر متعارفی (4)

کسر متعارفی (5)

کسر متعارفی (6)

کسر متعارفی (7)

کسر متعارفی (8)

کسر متعارفی (9)

تقسیم 1

مسائل گوناگون چهار

عمل اصلی تا تقسیم

تقسیم 1 (2)

 

تقسیم 2

 

مسائل گوناگون چهار

عمل اصلی تا تقسیم _2

 

تقسیم 2 (2)

 

تقسیم 2 (3)

تقسیم 2 (4)

ضرب 1

آزمون ضرب

ضرب 1 (2)

آزمون ضرب (1)_2

ضرب 1 (3)

آزمون ضرب (1)_3

ضرب 2

آزمون ضرب (2)

ضرب 2 (2)

آزمون ضرب (2) _2

هندسه 1

هندسه 1 (2)

خط و نیم خط

آزمون خط و نیم خط

و جمع و تفریق

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم چهارم دبستان

 


آزمون های فصل

غذاسازان بزرگ

غذاسازان بزرگ

 

آزمون فصل گیاهان

موجودات پر ارزش علوم

غذاسازان بزرگ (2)

 

آزمون فصل مهارت ها

ساختمان بدن موجودات

ساختمان موجودات زنده

 

آزمون های فصل

جانوران بی مهره

جانوران بی مهره

 

جانوران بی مهره (2)

 

آزمون فصل مخلوط ها

و نور و بازتابش

مخلوط ها

 

مخلوط ها (2)

 

نور و بازتابش

 

نور و بازتابش (2)

 

آزمون فصل های

الکتریسیته و آهنربا

الکتریسیته

 

آهنربا

 

آزمون فصل سنگ ها و

زمین و همسایه های آن

زمین و همسایه‌های آن

 

آزمون های فصل

دستگاه تنفس

دستگاه تنفس

 

آزمون های فصل

دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون

 

دستگاه گردش خون2

 

گیاهان موجودات

پر ارزش

     

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی پنجم دبستان

 


اعداد مخلوط

آزمون فصل

اعداد مخلوط

اندازه گیری

آزمون فصل اندازه گیری

و ضرب ذهنی

بخش پذیری

آزمون فصل

بخش پذیری

 

کسر متعارفی 1 (2)

آزمون فصل

کسر متعارفی 1 (2)

عدد نویسی

آزمون فصل

(عدد نویسی)

کسر متعارفی 1

آزمون فصل

(کسر متعارفی 1)

گنجایش

 

آزمون فصل گنجایش

و مساحت دایره

و بررسی اطلاعات

آزمون فصل های مثلث

و اندازه گیری محیط دایره

 

حجم

 

جمع اعشاری

جمع کسرهای متعارفی

آزمون فصل جمعو

تفریق کسر متعارفی 1

آزمون فصل جمعو

تفریق کسر متعارفی 1 (2)

جمع کسرهای متعارفی (2)

کسر اعشار

زاویه

ضرب اعداد اعشاری

ضرب کسرها

آزمون فصل

ضرب کسرها

واحد جرم

تقسیم کسرهای متعارفی

تقارن

 

تفریق اعداد اعشاری

 

تفریق اعداد اعشاری (2)

 

آزمون فصل نسبت

و تناسب ودرصد

و تخمین

نسبت و تناسب

 

نسبت و تناسب (2)

 

مکعب

 

آزمون فصل مساحت

و تقارن و

جمع اعداد اعشاری

مساحت

مساحت (2)

کسر متعارفی 2

آزمون فصل

کسرمتعارفی 2

کسر متعارفی 2 (2)

آزمون فصل کسر

متعارفی 2 (2)

کسر اعشار و

عددهای اعشاری

کسر اعشار و

عددهای اعشاری (2)

کسر اعشار و

عددهای اعشاری (3)

     

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم پنجم دبستان

 


آزمون درس های

تغیرات مواد علوم

آزمون درس های

ماشین ها,نور و رنگ

آزمون درس های

ساختمان مواد

ماشین ها

 

آزمون های درس

تاریخچه زمین

آزمون های درس

جانداران ساده

آزمون های درس

خاک زندگی بخش

جانداران ساده

 

آزمون های درس

مبارزه پنهان

 

مبارزه پنهان

 

آزمون درس های

دستگاه عصبی ...

دستگاه عصبی

اندام های حسی

آزمون درس های

دستگاه عصبی ... 2

دستگاه عصبی

اندام های حسی2

انسان و محیط زیست

 

ساختمان مواد

 

ساختمان مواد (2)

تغییرات مواد

نور و رنگ

 

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی ششم دبستان

 

آزمون درس اندازه

گیری طول و زاویه

اندازه گیری طول

و فاصله

اندازه گیری طول و

فاصله (2)

انواع زاویه ها

انواع زاویه ها (2)

گرد کردن

جمع، تفریق و ضرب

عددهای اعشاری

تفریق و ضرب

عددهای اعشاری (2)

جمع، تفریق و ضرب

عددهای اعشاری (3)

آزمون های درس

عددهای اعشاری

نمایش اعشاری اعداد

آزمون های درس

اعداد اعشاری (2)

نمایش اعشاری اعداد (2)

نمایش اعشاری اعداد (3)

عددهای تقریبی

مقایسه و اندازه

گیری زاویه ها

مقایسه و اندازه گیری

زاویه ها (2)

آزمون های کسر

و اعداد مخلوط

کسر و عدد مخلوط

آزمون های کسر و

اعداد مخلوط (2)

کسر و عدد مخلوط (2)

کسر و عدد مخلوط (3)

مقایسه و ساده

کردن کسرها

مقایسه و ساده

کردن کسرها (2)

ضرب و تقسیم کسرها

ضرب و تقسیم کسرها (2)

اعداد صحیح

محورهای مختصات

مختصات و عددهای

صحیح

مختصات و عددهای

صحیح (2)

آزمون درس های آمار

و احتمال و اندازه گیری

سطح و حجم

آمار و احتمال

 

آمار و احتمال (2)

آمار و احتمال (3)

اندازه گیری سطح و حجم

اندازه گیری سطح

و حجم (2)

اندازه گیری سطح و حجم (3)

 

آزمون درس های

عددهای تقریبی و نسبت

و تناسب و درصد

نسبت تناسب و درصد

 

نسبت تناسب و درصد (2)

 

نسبت تناسب و درصد (3)

     

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم ششم دبستان

 


آزمون درس های

(1 تا 4)

سرگذشت دفتر من

 

کارخانه کاغذسازی

 

سفر به اعماق زمین

 

آزمون درس

های (4 تا 7)

زمین پویا

- ورزش و نیرو

زمین پویا

- ورزش و نیرو (2)

آزمون درس

های (7 تا 11)

ورزش و نیرو 2

ورزش و نیرو 2 (2)

میخواهم بسازم

- سفر انرژی

میخواهم بسازم

- سفر انرژی (2)

خیلی کوچک، خیلی بزرگ

 

شگفتی های بزرگ

 

آزمون درس های

(11 تا 14)

 

آزمون درس های

(11 تا 14) (2)

 

جنگل برای کیست؟

 

جنگل برای کیست؟ (2)

 

سالم بمانیم -

از گذشته تا آینده

سالم بمانیم -

از گذشته تا آینده (2)

       

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی اول متوسطه 1 (هفتم)

 


عددهای صحیح

 

آزمون فصل های

(1 و 2)

راهبردهای

حل مسئله

عددهای صحیح (2)

 

عددهای صحیح (3)

عددهای صحیح (4)

آزمون فصل 3

هندسه و استدلال

هندسه و استدلال (2)

هندسه و استدلال (3)

هندسه و استدلال (4)

هندسه و استدلال (5)

هندسه و استدلال (6)

 

آزمون فصل های

(4 و 5)

جبر و معادله

 

جبر و معادله (2)

 

جبر و معادله (3)

 

جبر و معادله (4)

 

آزمون فصل های

(4 و 5)

سطح و حجم

 

سطح و حجم (2)

 

سطح و حجم (3)

 

آزمون فصل های

(6 و 7)

شمارنده‌ها

و اعداد اوّل

شمارنده‌ها و

اعداد اوّل (2)

شمارنده‌ها و

اعداد اوّل (3)

بردار و

مختصات

بردار و

مختصات (2)

آزمون فصل 8

توان و جذر

توان و جذر (2)

توان و جذر (3)

آزمون فصل 9

ریاضی

آمار و احتمال

 

آمار و احتمال (2)

 

آمار و احتمال (3)

 

آزمون فصل 10

 

ترسیم های هندسی

و توازی

ترسیم های هندسی

و توازی (2)

ترسیم های هندسی

و توازی (3)

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی علوم اول متوسطه 1 (هفتم)

 


اندازه گیری در علوم

و ابزارهای آن

آزمون فصل های

(1 و 2)

اندازه گیری در علوم

و ابزارهای آن (2)

اتم ها الفبای مواد

 

آزمون فصل های

(3 و 4)

اتم ها الفبای

مواد (2)

اتم ها الفبای

مواد (3)

مواد پیرامون ما

 

آزمون فصل های

(5 و6)

سفر آب در

روی زمین

آزمون فصل های

(7 و 8)

سفر آب در

درون زمین

انرژی و

تبدیل های آن

انرژی و

تبدیل های آن (2)

آزمون فصل های

(9 و 10)

منابع انرژی

 

منابع انرژی (2)

 

گرما و بهینه سازی

مصرف انرژی

سلول و

سازمان بندی آن

آزمون های

فصل 11

سلول و

سازمان بندی آن2

سفره سلامت

 

آزمون های

فصل 12

آزمون های فصل 13

 

سفر غذا

 

سفر غذا (2)

 

آزمون های

فصل 14

گردش مواد

 

گردش مواد (2)

گردش مواد (3)

آزمون های فصل 15

تبادل با محیط

تبادل با محیط (2)

تبادل با محیط (3)

   

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: